午夜电影街

<code id="ldaez"><nobr id="ldaez"><samp id="ldaez"></samp></nobr></code>
  <code id="ldaez"></code>

  1. Jeste?my zamkni?ci
   Masz pytanie?

   Are you interested in one of these vehicles?

   Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


   loader
   Wyniki s? ?adowane..

   Wstecz

   ?adowarka Maszyny budowlane

   ?adowarki s? jednymi z najbardziej popularnych maszyn budowlanych. Ten rodzaj maszyny cz?sto wyst?puje tak?e pod nazwami ?adowarka kube?kowa, ?adowacz czo?owy lub ?adowarka ko?owa. Dzi?ki designowi, nadaj? si? dobrze do transportu du?ych ilo?ci materia?ów lu?nych, takich jak piach, ?wir, odpady, drewno, czy inne. Najbardziej znanymi producentami ?adowarek ko?owych s? Caterpillar, Volvo i Komatsu. BAS Machinery zawsze oferuje du?y wybór nowych i u?ywanych ?adowarek ko?owych ró?nych marek i rodzajów.

   Filtr

   loader
   Wyniki s? ?adowane..

   Marki i opcje

   Oprócz CAT i Volvo, ?adowarki produkuj? tak?e Hyundai, Doosan, Hitachi, Case, New Holland, Liebherr, JCB, Schaeff, Terex, Kubota, Liung Gong oraz Sany. Marki te oferuj? du?y wybór typów ?adowarek, z ró?nymi funkcjami. Dodatkowe opcje mog? upraszcza? lub przyspiesza? prac?, a tak?e poprawia? komfort operatora. Niektóre z najpopularniejszych opcji to kamera tylna, siedzenie pneumatyczne, czy klimatyzacja. Dodatkowo, ?y?k? tak?e mo?na wyposa?y? w dodatkowe systemy zwi?kszaj?ce produktywno??, takie jak waga, BSS, hydrauliczne szybkoz??cze, czy ?wiat?? robocze.

   Do czego mo?na zastosowa? ?adowark??

   ?adowarki s? idealne do pracy przy za?adowaniach lub prze?adowaniach materia?ów sypkich. Zazwyczaj standardowo wyposa?one s? w du??, pojemn? ?y?k?, która pozwala za?adowa? du?? ilo?? ziemi do, przyk?adowo, wywrotki cz?onowej czy naczepy. ?adowarki mog? tak?e profilowa? gruz lub piach.

   Rozmiary

   ?adowarki dost?pne s? w wielu rozmiarach. Zazwyczaj mówimy o ?adowarkach kompaktowych, ma?ych, ?rednich, lub du?ych. Najbardziej kompaktowe ?adowarki wa?? oko?o 6 ton. Ze wzgl?du na ma?y promień skr?tu i rozmiar, mog? dzia?a? w budynkach czy innych przestrzeniach zamkni?tych. Najwi?ksze ?adowarki ko?owe wa?? ponad 50 ton. Znajduj? zastosowanie w górnictwie, mog?c wykopa? nawet 20 m3 ziemi.

   Ile kosztuje u?ywana ?adowarka?

   Cena ?adowarki ko?owej zale?y od wieku i typu. Kompaktowa koparka kosztuje oczywi?cie mniej ni? du?a maszyna górnicza. Rol? gra tak?e liczba godzin pracy, oznaczaj?ca czas dotychczasowej pracy silnika. Poniewa? te maszyny zazwyczaj nie przewo?? materia?u daleko, przebieg nie jest dok?adnym wska?nikiem zu?ycia. Cena u?ywanej maszyny to ko?o €55 000. Zale?nie od opcji, nowa ?adowarka mo?e kosztowa? ponad pó? miliona euro.

   Leasing nowej lub u?ywanej ?adowarki

   BAS Machinery oferuje tak?e opcj? leasingu nowej lub u?ywanej ?adowarki. Okres leasingu mo?e wynosi? od 24 do 60 miesi?cy. Mo?liwo?? uwzgl?dnienia serwisu w umowie leasingowej. Zapytaj si? jednego z naszych reprezentantów handlowych o ofert? leasingow?.

   午夜电影街

   <code id="ldaez"><nobr id="ldaez"><samp id="ldaez"></samp></nobr></code>
    <code id="ldaez"></code>